neprihlásený    


Meniny má Marcel, 20.04.2018 Váš nákupný košik je prázdny. Nákupný košík | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk |
 •   Vyhľadaj
  Hľadaný výraz zadajte s diakritikou.


Upozornujeme na nový e-shop www.RYBÁRCIME.sk


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(dalej len ako „obchodné podmienky“) Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok oznacuje  Roland Pavljuk – Q-RYB, so sídlom Urbánková 30, 04001 Košice, ICO: 37001884 ,DIC 1020033641, IC DPH SK1020033641  zapísaný /Okresný úrad Košice 1, odbor živnostenský a ochrany spotrebitela ,Hviezdoslavova 7,Košice 1 ,  sp.c.: Žo - 2000/05138/00002/KRI , reg.c. 2532/2000  (dalej len ako „predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho :

E-mail: info@q-ryb.sk

Poštová adresa: Roland Pavljuk Q-RYB, Urbánkova 30, 04001 Košice

Bankové spojenie:

CSOB, a.s. císlo úctu: 113069223/7500

IBAN: SK29 7500 0000 0001 1306 9223

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Telefon: 055/7292792

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedný vedúci: Roland Pavljuk

Prevadzka: Roland Pavljuk, Rovníkova, Košice 04012

Obchodné meno: q-ryb.sk

Roland Pavljuk – Q-RYB, so sídlom Urbánková 30, 04001 Košice, IČO

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3

043 79  Košice 1

tel.: 055/6220 781

e-mail: ke@soi.sk

http://www.soi.sk/

 

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Clánok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovatelom internetovej stránky (e-shopu) je q-ryb.sk so sídlom  Urbánkova 30,Košice 04001
 2. Predávajúcim je rybarcime.sk  so sídlom Urbánkova 30, Košice 04001
 3. Dodávatelom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope https://www.q-ryb.sk/ je , so sídlom Urbánkova 30, Košice 04001
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre úcely zákona c. 102/2014 Z. z. sa spotrebitelom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebitelskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. E-shopom je pocítacový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožnuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

 

Clánok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konecné vrátane 20 % DPH[1].
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Clánok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplnit požadované údaje v objednávke a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebitela záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné menit, rušit alebo doplnat len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto clánku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Ak predávajúci nie je schopný splnit objednávku alebo jej cast v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávatela, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovat objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovat o com kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušit objednávku, pokial kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overit, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnost spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom císle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátit do 14 dní.

   

 7. Clánok IV.

  Platobné podmienky

  1. Za tovar a služby v e-shope je možné platit nasledovnými spôsobmi:
   1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru
   2. platba pri osobnom prevzatí na predajni
   3. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí penažných prostriedkov na náš úcet,
   4. platba na základe faktúry so splatnostou uvedenou vo faktúre,
   5. platbu na základe darcekového poukazu.
  2. Darcekový poukaz predstavuje predplatený objem penažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využit pri nákupe na základe dostatku volných predplatených penažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na nom. Nominálnu hodnotu darcekového poukazu je možné dohodnút s kupujúcim.
  3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v cl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
  4. Predávajúci môže poskytnút kupujúcemu možnosti zliav:
   1. zlavu z ceny za registráciu do e-shopu,
   2. zlavu za opakovaný nákup,
   3. zlavu na základe jednorazového zlavového kupónu,
  5. Poskytované zlavy nie je možné kumulovat.

   

 8. Clánok V.

  Dodacie podmienky

  1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslat kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
  2. Ak je tovar skladom je expedovaný podla kapacitných možností v co najkratšom case.
  3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a cast z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnostami ciastocných dodávok.
  4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (danový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
  5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  1. kuriérskej spolocnosti DPD,so sídlom Technická 7, Bratislava 821 04
  2. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,

   

 9. Clánok VI.

  Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb[1]

  1. Pri platbe vopred na bankový úcet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán s dorucením na územie SR si za dopravné úctujeme:
   1. pri doprave kuriérskou spolocnostou s dorucením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,50 €
   2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) s dorucením na územie SR:
   1. pri doprave kuriérskou spolocnostou s dorucením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 4,50 €
  2. Vyššie uvedené poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb platia iba s miestom dodania na území Slovenskej republiky.
  3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnút aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
  4. Predávajúci môže zaslat tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú cast objednávky dorucí dodatocne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude úctované žiadne dodatocné poštovné, okrem toho, ktoré bolo zapocítane v objednávke.

   

 10. Clánok VII.

  Prevod vlastníckeho práva

  1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste urcenom kupujúcim.
  2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vztahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybavit až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Clánok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovat objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podla špecifických požiadaviek spotrebitela alebo špeciálne pre jedného spotrebitela.

 

Clánok IX.

Právo spotrebitela vrátit tovar bez udania dôvodu a poucenie spotrebitela

 1. Spotrebitel má na základe zákona c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len ako „Zákon“) podla ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpit od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dna prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebitel má právo odstúpit od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebitel je povinný, ak toto právo chce využit, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne dorucit najneskôr v posledný den urcenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdat na poštovú prepravu najneskôr v posledný den lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebitel je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslat alebo dorucit osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola dorucená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dna odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúcame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporucene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využit nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplnit minimálne údaje s oznacením „*“ – hviezdickou. (http://www.rybarcimesk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovatel e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona c. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázatelne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dna dorucenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátit peniaze skôr ako je mu dorucený tovar alebo spotrebitel nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebitel. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatnuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona c. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebitel znáša akékolvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkcnosti a vlastností tovaru.

 

Clánok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziat objednaný tovar,
  2. zaplatit za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovat neporušenost obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodat zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatocne zaslat zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamacný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Clánok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovatel neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spolocnosti ktorá zabezpecuje dorucenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 3. Prevádzkovatel od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na dorucenie, telefónne císlo, e-mailová adresa. ...... 
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za úcelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovatel je povinný zabezpecit osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpecnostných opatreniach.
 6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
 7. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spolocnosti ..... za úcelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk / Pricemania.sk, pricom do 15 dní od dorucenia tovaru bude zaslaný prevádzkovatelom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.  
 8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové úcely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 9. Osobné údaje pre marketingové úcely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne císlo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykolvek písomne odvolat zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pricom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat na marketingové úcely.

 

 1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromaždovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za úcelom poskytovania zliav.
 2. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne císlo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykolvek písomne odvolat zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pricom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používat vo vernostnom programe.

 

 1. Clánok XII.

  Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

  1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podla ust. § 420 a nasl. Obcianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároven od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v urcenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnost uvedenú v cl. X bod 2. písm, a), podla ktorého je kupujúci povinný prevziat objednaný tovar. 
  2. Pri urcovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároven má právo si úctovat i ušlý zisk. 
  3. Predávajúci má právo aj neuplatnit si právo na náhradu škody alebo si uplatnit toto právo len z casti. 

   

 2. Clánok XIII.

  Záverecné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo menit a doplnat tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamacné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamacných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Neoddelitelnou súcastou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamacné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky kupujúci si precítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamacné podmienky.
  4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamacné podmienky sú k dispozícií v sídle spolocnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  6. Pokial spotrebitel nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnost obrátit sa na predávajúceho o žiadostou o nápravu. Ak predávajúci na žiadost o nápravu odpovie zamietavo alebo na nu neodpovie do 30 dní odo dna jej odoslania, spotrebitel má v zmysle § 12 zákona c. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebitelských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podat návrh na zacatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebitelských sporov s prevádzkovatelom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pricom spotrebitel má právo volby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebitelských sporov sa obráti. Spotrebitel zároven môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využit platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebitel na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  7. Inak neupravené vztahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddelitelných súcastiach (prílohách) sa riadia podla príslušných ustanovení predovšetkým Zákona c. 40/1964 Zb, Zákona c. 250/2007 Z.z., Zákona c. 102/2014 Z.z., Zákona c. 122/2013 Z.z., Zákona c. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona c. 513/1991 Z.z.
  8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddelitelných súcastí nadobúdajú platnost a úcinnost 1. februára 2017.

  .

Reklamacné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

 1. Reklamovat je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatnuje právo reklamáciu vybavit až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Obcianskeho zákonníka.
 3. Ak kupujúci je spotrebitel (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikatelskej cinnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebitela a Obcianskeho zákonníka a týchto reklamacných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebitelom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a zárucná doba je 1 rok, ak nie je pri tovare uvedené inak a tieto reklamacné podmienky sa na uplatnenú reklamáciu nevztahujú. Zárucná doba zacína plynút dnom prevzatia tovaru od prepravnej spolocnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v den jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatnit bezodkladne u predávajúceho, a to hned po zistení vady.
 5. Zodpovednost za vady sa nevtahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  1. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  4. poškodením tovaru nadmerným zatažovaním,
  5. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpecnostnými predpismi alebo iným porušením zárucných podmienok.
 1. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vynaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 2. Zodpovednost za vady sa nevtahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho casti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnost výrobku teda nemožno považovat za vadu a nedá sa reklamovat.
 3. Reklamovaný tovar je potrebné zaslat na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniest na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabalit, aby pocas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúcame tovar zaslat doporucene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojit kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúcame priložit vyplnený Reklamacný list spolu s dokladom o kúpe.  Reklamáciu je potrebné zaslat výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 4. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za den uplatnenia reklamácie sa považuje den jej dorucenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie dorucit ihned, musí sa dorucit bez zbytocného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 5. Predávajúci je povinný urcit spôsob vybavenia reklamácie ihned, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dna uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dna uplatnenia reklamácie. Po urcení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihned, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavit aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byt dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dnovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpit od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 6. Práva kupujúceho pri uplatnovaní reklamácie:
  1. pri odstránitelnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a vcas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovat namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhladom na cenu tovaru alebo závažnost chyby,
  2. pri výskyte neodstránitelnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný úcel, má kupujúci právo bud na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie penazí) alebo zlavu z ceny.
  3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skoncí reklamacné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 1. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenost obalu (podla pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovat pri preberaní tovaru, nakolko tovar pri preprave sa môže poškodit, odporúcame kupujúcim rozbalit tovar a prezriet si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.
 2. Tieto reklamacné podmienky sú neoddelitelnou súcastou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykolvek menit aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.